I. Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin dotyczy szkoleń otwartych, zwanych dalej szkoleniami, prowadzonych przez Polski Instytut NLP, które nie są objęte innym regulaminem Polskiego Instytutu NLP.
 2. Polski Instytut NLP posiada akredytację European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt). Akredytacja ta oznacza spełnienie przez PINLP standardów merytorycznych, organizacyjnych i etycznych wymaganych przez EANLPt.
 3. Terminy odbywania się szkoleń oraz programy szkoleniowe są dostępne na stronach www , a dotyczące ich pytania można kierować na adres biuro@econlp.eu.
 4. Polski Instytut NLP zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programach szkoleń oraz zmian terminu rozpoczęcia danego szkolenia lub kolejnych jego modułów.
II. Zgłoszenie i zasady płatności
 1. Zgłoszenia swojego uczestnictwa należy dokonać drogą e-mailową lub przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji pocztowej, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz zaznaczając, na jakie szkolenie i w jakim terminie osoba dokonuje zgłoszenia. W momencie dokonania zgłoszenia osoba zapisywana jest na listę osób zainteresowanych.
 2. Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa, rezerwacji miejsca na szkoleniu dokonuje się poprzez wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł. Rezerwacja jest ważna do czasu upływu ostatecznego terminu wpłaty całości opłaty za szkolenie lub jej pierwszej raty, zgodnych z aktualnym cennikiem.
 3. Aktualny cennik zawierający pełne opłaty, terminy płatności za dane szkolenie i szczegółowe zasady płatności ratalnych znajduje się na stronach www, oraz można go otrzymać pisząc na adres biuro@econlp.eu.
 4. Osoba, która wpłaciła zaliczkę w wysokości 100 zł przy regulowaniu pełnej opłaty za szkolenie lub jej pierwszej raty wpłaca kwotę opłaty pomniejszoną o wysokość zaliczki.
 5. Zaliczka, opłata lub rata za dane szkolenie, zgodnie ze zgłoszonym uczestnictwem, powinny być wpłacone na konto: ecoCoach Sp. z o.o., ul. Postępu 15, 02-676 W-wa; nr konta: 72 1140 2004 0000 3002 7963 1540, w terminach zgodnych z aktualnym cennikiem, jednak nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. Faktura jest wystawiana zgodnie z danymi widniejącymi na wyciągu bankowym.
 7. Jeśli uczestnik chciałby otrzymać fakturę za szkolenie powinien powiadomić o tym (mailem) biuro Polskiego Instytutu NLP zaraz po dokonaniu wpłaty. W takim przypadku faktura jest przesyłana pocztą elektroniczną lub wręczana uczestnikowi w trakcie zajęć.
 8. W przypadku braku płatności na podanym koncie bankowym na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik traci zaliczkę i zostaje usunięty z listy a na jego miejsce jest wpisywana osoba z listy rezerwowej.
 9. W przypadku wolnych miejsc Polski Instytut NLP dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni. W takim przypadku opłaty za dane szkolenie należy dokonać najpóźniej w dniu następnym po zgłoszeniu.
 10. Ceny szkoleń ujęte w aktualnym cenniku nie zawierają kosztów noclegu, parkingu i konsumpcji.
 11. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia się szkolenia, uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w innym odpowiadającym mu terminie w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Możliwa jest tylko jedna zmiana rezerwacji terminu uczestnictwa w danym szkoleniu.
 12. Pisemna rezygnacja ze szkolenia w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia daje prawo uczestnikowi szkolenia ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 100,- zł.
 13. Pisemna rezygnacja ze szkolenia w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia daje prawo uczestnikowi szkolenia ubiegania się o zwrot 50% wpłaconej kwoty, pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 100,- zł.
 14. Brak pisemnej rezygnacji lub rezygnacja później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia się szkolenia, daje prawo uczestnikowi szkolenia ubiegania się o zwrot 5% wpłaconej kwoty.
 15. Do 14 dni przed rozpoczęciem się szkolenia można wyznaczyć innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym fakcie w formie pisemnej (e-mailem,  pocztą) sekretariat. W takim przypadku osoba wyznaczona powinna podać dane wymagane przy zgłaszaniu uczestnictwa (patrz p. II pp. 1) oraz, w sprawach dotyczących płatności, postępować zgodnie z zapisami p.II niniejszego regulaminu.
 16. Polski Instytut NLP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania zajęć Polski Instytut NLP zwróci uczestnikom pełną kwotę dokonanej wpłaty za uczestnictwo, łącznie z wpłaconą zaliczką lub wystawi zaświadczenie uprawniające do udziału w innym terminie ważne przez kolejne 12 miesięcy.
III. Reguły końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Polskiego Instytutu NLP.
 2. Kierownictwo Polskiego Instytutu NLP ma prawo zmiany całości lub części niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Polskiego Instytutu NLP.
 3. Wszelkie wnioski, w formie pisemnej, należy adresować do kierownictwa Polskiego Instytutu NLP i składać za pośrednictwem biura na adres biuro@econlp.com. Tam też prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu.

Warszawa, dnia 21 lutego 2022