Mistrz NLP (NLP Master Practitioner)

Edycja 18/Edycja 19

Mistrz Praktyk NLP to kurs pozwalający poznać zaawansowane metody wprowadzania zmian w obszarze przekonań, wartości, tożsamości i misji. Jest to naturalna kontynuacja rozwoju wiedzy i umiejętności nabytych podczas Praktyka NLP.

W wielu przypadkach posiadanie określonych zasobów i umiejętności nie wystarcza do realizacji celów i satysfakcjonującego życia. Mistrz NLP odpowiada na pytania, dlaczego tak się dzieje i dostarcza praktycznych środków pozwalających usunąć nieuświadamiane sobie wcześniej przeszkody.

Jak rozpoznawać i weryfikować ograniczające przekonania? W jaki sposób uczynić swój system wartości bardziej spójnym, wspierającym nasze decyzje i wybory? Jak efektywnie pełnić nasze role życiowe i zawodowe? Jak odkrywać swoją najgłębszą tożsamość i misję życiową? W jaki sposób harmonizować zróżnicowane poziomy naszego funkcjonowania? Mistrz Praktyk NLP pomaga Ci znaleźć odpowiedzi na te i im pokrewne pytania.

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3 kopia2

Korzyści i cele

Uczestnicząc w Mistrzu NLP poznasz:
 1. procesy i interwencje dotyczące wyższych poziomów funkcjonowania osoby: przekonań, wartości, tożsamości i misji,
 2. zaawansowane, wielowymiarowe techniki pracy z problemami i ich przyczynami,
 3. metody integrujące poznane wcześniej modele i techniki,
 4. użyteczną typologię sposobów postrzegania, motywowania i emocjonalności osoby,
 5. zaawansowane metody modyfikowania emocji, przekonań, odkrywania misji oraz osiągania integracji wewnętrznej,
 6. wiedzę i metody usprawniające zarządzanie czasem i planowanie,
 7. nowe sposoby odnajdowania i wykorzystania swoich zasobów,
 8. procesy modelowania na wszystkich poziomach funkcjonowania osoby,
 9. całościowy system rozpoznawania natury problemu, obejmujący wszystkie poziomy ludzkiego funkcjonowania, oraz odpowiadające im narzędzia wprowadzania pozytywnej zmiany,
 10. sposoby wykrywania i neutralizowania głęboko zakorzenionych przeszkód na drodze do realizacji celów i satysfakcjonującego życia
 11. Uzyskanie certyfikatu Mistrza Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania w swojej pracy zawodowej metod NLP z poziomu mistrzowskiego. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP), a certyfikat jest objęty akredytacją European Association for NLPt, 
 12. Certyfikowani Mistrzowie Praktycy NLP mają możliwość kontynuacji rozwoju w ramach szkoleń pocertyfikacyjnych (Post-Master).

Dla kogo

Kurs na poziomie Mistrza Praktyka przeznaczony jest dla osób posiadających certyfikat Praktyka NLP. Uczestnicy, którzy kończą tego rodzaju szkolenie (wraz z ewaluacją w ostatniej części kursu), uzyskują stopień Mistrza Praktyka NLP potwierdzony certyfikatem nadającym międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania zaawansowanego NLP w swojej pracy zawodowej (szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP – IANLP, a certyfikat jest objęty akredytacją EA NLPt).

Osoby, które ukończyły kurs Praktyk NLP w innej szkole niż PINLP muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą posiadaną wiedzę i umiejętności.

Osoby, które są aktualnie w psychoterapii lub mają potrzebę jej odbycia powinny decydować się na udział w szkoleniu dopiero po zakończeniu procesu psychoterapeutycznego (rekomendowany minimalny czas, który powinien upłynąć to 3 miesiące).

Jeśli:
 • posiadasz certyfikat Praktyka NLP i pragniesz kontynuować swoją edukację w zakresie NLP,
 • chcesz pogłębić swoje kompetencje w zakresie NLP i wzbogacić je o metodologię wprowadzania zmian na wyższych poziomach funkcjonowania,
 • zauważasz, że mimo narzędzi modyfikujących zachowania i umiejętności napotykasz na trudności związane z ograniczającymi przekonaniami,
 • chcesz wprowadzić większą harmonię w obszarze Twoich wartości i ról oraz nauczyć się jak pomagać osiągnąć to innym,
 • chcesz pełniej uświadomić sobie swoją misję życiową i zawodową,

to Mistrz Praktyk umożliwi Ci realizację tych celów.

Forma zajęć

Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość obserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z inną osobą pod opieką prowadzącego.

Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, nauki itp.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991 r.,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie w różnych dziedzinach zawodowych i w życiu osobistym.

Jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt), która kieruje się wyjątkowo rygorystycznymi standardami dotyczącymi programów i ich zawartości merytorycznej, kadry prowadzącej i zasad etycznych.

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP zgodne z programem International Association for NLP.

Dotychczas:
 • zorganizowaliśmy 60 edycji kursu Praktyk NLP, 17 edycji kursu Mistrz Praktyk NLP, 3 edycje czteroletniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii oraz niezliczone warsztaty i szkolenia tematyczne,
 • przeszkoliliśmy ponad 3000 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 10 000 godzin szkolenia.
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym oraz w pracy zawodowej, posiadamy pogłębioną i wszechstronną wiedzę na temat tej dziedziny, a równocześnie zachowujemy do niej krytyczny stosunek. Oferujemy tylko to, co sami sprawdziliśmy i co jest realistyczne. Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w odpowiednich celach.

Program

I. Linia czasu i przekonania

Moduł uczy rozpoznawać, w jaki sposób ludzie tworzą mapę swojej „czasoprzestrzeni”, czyli jak kodują upływ czasu oraz poszczególne zdarzenia. Indywidualna linia czasu wyjaśnia jeden z najistotniejszych elementów subiektywnej rzeczywistości, który jest odpowiedzialny m.in. za organizację czasu, zdolność planowania przyszłości, stopień dostępu do swoich zasobów itp. Ponadto moduł dostarcza podstawowej wiedzy na temat kształtowania się przekonań oraz ich wpływu na nasze życie. Poznajemy tu także sposoby aktualizowania swoich przekonań w sposób, który dostosowuje je do naszych obecnych możliwości.

II. Wartości i ich systemy

Co jest dla nas ważne, co ma sens, co motywuje do działania? W jaki sposób są uporządkowane nasze wartości, tworząc unikalną hierarchę? Jak to wszystko wpływa na naszą motywację, decyzje, styl życia i działania? W jaki sposób harmonizować swój system wartości? Jak dopasować do niego nasze działania, aby zwiększyć spójność i satysfakcję? Ta część szkolenia pomaga odpowiedzieć na powyższe pytania oraz na wiele innych dotyczących jakże ważnego poziomu naszego funkcjonowania, jakim jest sfera wartości.

III. Wartości i inteligencja emocjonalna

Gdy wartości nie są respektowane, rodzą się emocje, które nas o tym informują. Umiejętność odczytywania zawartych w nich przekazów oraz podejmowania działań „korekcyjnych” to jeden z ważnych aspektów inteligencji emocjonalnej w ujęciu NLP. Sfera uczuć przestaje wtedy być czymś enigmatycznym, lecz staje się cennym źródłem wiedzy o skutkach naszych działań (emocja jako informacja zwrotna). Uczymy się także konstruktywnie wpływać na nasze wewnętrzne stany, uwalniać się od przytłaczających emocji i zamieniać je na bardziej wspierające.

IV. Zastosowanie linii czasu do zmiany emocji i przekonań

Poznaliśmy już linię czasu jako subiektywny sposób kodowania chronologii zdarzeń i doświadczeń. Teraz uczymy się metod, które wykorzystują model linii czasu do wprowadzania pożądanych zmian. Odkrywamy, jak dzięki swego rodzaju „podróżom w czasie” można dokonywać wspierającej korekty sposobu przeżywania przeszłości, wzmacniać swoje Ja na różnych etapach życia, programować swoją przyszłość i dokonywać wielu innych pozytywnych zmian.

V. Tożsamość, misja i wizja przyszłości

Stopniowo wspinamy się na coraz wyższe poziomy funkcjonowania. Tym razem sięgamy do poziomu tożsamości, który wywiera przemożny wpływ na to, z czym się identyfikujemy oraz na role, które pełnimy w życiu. Ten poziom jest zwykle rzadko uświadamiany sobie przez ludzi. W tej części szkolenia uczestnicy otrzymują użyteczne narzędzia osiągania większej świadomości i harmonii na poziomie tożsamości.

VI. Modelowanie cz. I

Moduł pomaga odkrywać swoją „tożsamość centralną”, która daje nam głębokie poczucie tego kim i czym jesteśmy, wykraczające poza poszczególne role. Poszukujemy również nadrzędnego zadania, jakie mamy do spełnienia w życiu. Odkrywamy misję, która wykracza poza jednostkowe cele, a równocześnie łączy je i nadaje im sens. Uświadomienie sobie po co robimy „to wszystko”, dla jakich wyższych racji, znacząco wzmacnia motywację  i jest jednym z czołowych czynników sukcesu, co potwierdzają przykłady wielu wybitnych jednostek.

VII. Modelowanie cz. II

„Modelowanie to istota NLP” – tak twierdzą twórcy tego systemu. Metamodel językowy jest w dużym stopniu wynikiem modelowania umiejętności precyzyjnej komunikacji Virginii Satir i Fritza Perlsa. Z kolei model Miltona, zestaw lingwistycznych wzorców komunikowania się z nieświadomością, powstał dzięki obserwacji sposobu pracy Miltona Ericksona. Strategia kreatywności Walta Disneya to kolejny przykład praktycznego modelowania kompetencji. Podczas tego modułu uczestnicy poznają sposoby samodzielnego modelowania dowolnych kompetencji. Tutaj cała dotychczasowa wiedza NLP służy nie tyle rozwiązywaniu problemów, co rozwijaniu mocnych stron w oparciu o pozytywne wzorce, których dostarcza nam otoczenie.

VIII. Integralne narzędzia zmiany cz. I

Podczas tego modułu utrwalamy i poszerzamy umiejętności modelowania oraz poznajemy dalsze obszary jego zastosowań. Zapoznajemy się również z zaawansowanymi metodami rozwiniętymi w drodze modelowania kompetencji wybitnych jednostek.

IX. Integralne narzędzia zmiany cz. II

Ten moduł dostarcza zestawu bardziej złożonych metod, zaliczanych przez wielu autorów do NLP nowej generacji. Łączą one w sobie wiele z poznanych wcześniej modeli i technik, lecz tworząc z nich nowe narzędzia. W ten sposób ta część szkolenia pomaga zintegrować przerobiony wcześniej materiał, ukazuje zróżnicowane sposoby i obszary jego zastosowań, a równocześnie zapoznaje z nowatorskimi procedurami, przydatnymi w wielu obszarach działalności.

X. Ewaluacja

Ewaluacja daje możliwość w bezpiecznych warunkach, pod okiem trenera, przećwiczyć w całości cały proces wprowadzania zmian – rozpoczynając od rozpoznania i zrozumienia rodzaju i struktury problemu, poprzez wybór i zastosowanie metody, która problem pomoże rozwiązać, aż po jego rozwiązanie i realizację celu (lub co najmniej zapoczątkowanie tego procesu). Na poziomie Mistrza proces ten obejmuje także wyższe poziomy neurologiczne i adresowane do nich metody. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne i praktyczne wskazówki, pomagające im doskonalić umiejętności i wiedzę zdobyte podczas szkolenia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w  programach naszych szkoleń (np. zmianę kolejności niektórych elementów programu – zależnie od dynamiki procesu dydaktycznego lub wprowadzenie do niego dodatkowych elementów). Niektóre fragmenty szkolenia (szczególnie podczas końcowej ewaluacji) mogą być filmowane w celu dokonania dokładniejszej analizy procesu edukacji i sformułowania bardziej precyzyjnej informacji zwrotnej dla uczestników.

Terminy

lp Moduł Edycja 19
I Linia czasu i przekonania 13-14.01.2018
II Wartości i ich systemy 3-4.02.2018
III Wartości i inteligencja emocjonalna 3-4.03.2018
IV Zastosowanie linii czasu w zmianie emocji i przekonań 17-18.03.2018
V Tożsamość, misja i wizja przyszłości 7-8.04.2018
VI Modelowanie cz. I 28-29.04.2018
VII Modelowanie cz. II 12-13.05.2018
VIII Integralne narzędzia zmiany cz. I 26-27.05.2018
IX Integralne narzędzia zmiany cz. II 9-10.06.2018
X Ewaluacja 30.06-01.07.2018

Inwestycja i zgłoszenia

Cena w przedpłacie do 20.12.2017 r. 7.900 zł
Cena podstawowa 8.400 zł
Cena w pakiecie Praktyk NLP: oba kursy + Mistrz NLP 16.500 zł
Cena w pakiecie Praktyk NLP: oba kursy + Mistrz NLP w przedpłacie do 9.08.2017 r. 15.500 zł
Cena w pakiecie Praktyk zaawansowany + Mistrz Praktyk NLP w przedpłacie do 9.08.2017 r. 11.600 zł
Cena w pakiecie Praktyk zaawansowany + Mistrz Praktyk NLP: cena podstawowa 12.000 zł

Formy płatności:

 1. Jednorazowa wpłata całej kwoty.
 2. Płatność w ratach – aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie całościowej wpłaty lub pierwszej raty oraz dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest drogą elektroniczną poprzez adres: biuro@econlp.eu .

Szczegółowe zasady uczestnictwa (regulamin) znajdziesz tutaj.

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu „Mistrz Praktyk NLP” (NLP Master Practitioner).

Group of people jumping outdoors; sunset