Wymagania

Słuchaczami Studium NLPt mogą być osoby posiadające tytuł magistra nauk psychologicznych, humanistycznych, a także innych dziedzin. Jest to zgodnie ze Strasburską Deklaracją Psychoterapii* –  wykładnią podstaw psychoterapii jako zawodu i psychoterapii jako dyscypliny naukowej.

W przypadku wykształcenia innego niż psychologiczne lub psychiatryczne konieczne jest w trakcie szkolenia w Studium NLPt, po indywidualnych ustaleniach z kierownictwem SNLPt, uzupełnienie wiedzy z zakresu np. psychologii klinicznej, rozwojowej czy innych oraz zdanie stosownych egzaminów.

Istnieje możliwość rozpoczęcia Studium NLPt w końcowej fazie studiów magisterskich.
W takim przypadku prosimy o kontakt z sekretariatem.

*Strasburska Deklaracja Psychoterapii

W myśl Deklaracji, psychoterapia jest odrębną profesją, kształcenie w zawodzie psychoterapeuty przebiega na poziomie podyplomowym.
Deklarację tę respektują wszystkie organizacje członkowskie European Association for Psychotherapy, a wśród nich EANLPt i Polska Federacja Psychoterapii.
Polski Instytut NLP przestrzega standardów obu tych organizacji oraz zapisów Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii.