REGULAMIN

REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt)

POLSKIEGO INSTYTUTU NLP

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt), zwanego dalej Studium, prowadzonego przez Polski Instytut NLP.
 2. Polski Instytut NLP posiada akredytację European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy. Program Studium jest zgodny z tzw. metacurriculum EANLPt, a PINLP jest zobowiązany do jego realizacji zgodnie z wymogami tego stowarzyszenia.
 3. Program Studium obejmuje podstawowe i zaawansowane modele i metody NLP i NLPt, wykłady, warsztaty i seminaria specjalistyczne, pracę w zespołach roboczych oraz terapię własną (indywidualną i grupową), superwizję własnej praktyki psychoterapeutycznej (indywidualną i grupową). Łącznie program Studium obejmuje 1074 godziny szkoleniowe zajęć grupowych i 115 godzin zegarowych zajęć indywidualnych (psychoterapia, superwizja) oraz 400 godzin zegarowych stażu klinicznego, który uczestnicy mogą odbyć w szpitalu psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, oddziale dziennym, ośrodku psychoterapii lub w innych placówkach, umożliwiających im kontakt z szerokim spektrum zaburzeń, a także współpracę z lekarzami psychiatrami, psychologami klinicznymi i innymi pracownikami opieki psychiatrycznej. Łącznie daje to 1989 jednostek szkoleniowych.
 4. Program Studium, ilości godzin, forma i metodologia prowadzenia, kadra dydaktyczna oraz forma ewaluacji spełniają międzynarodowe standardy, wyznaczone przez European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (tzw. metacurriculum). Ponadto, są zgodne z wymogami ilościowymi i merytorycznymi Polskiego Stowarzyszenia NLPt oraz European Association for Psychotherapy, jak też ustaleniami Polskiej Rady Psychoterapii.
 5. Terminy rozpoczęcia kolejnych edycji Studium, szczegółowy terminarz poszczególnych lat oraz programy szkoleniowe są dostępne na stronach www.nlpt.edu.pl oraz w sekretariacie Polskiego Instytutu NLP, Niedzielskiego 2E  lok. 12, w Warszawie.
 6. Polski Instytut NLP zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programach poszczególnych zajęć, zmian terminu ich rozpoczęcia oraz zmiany osób prowadzących (m.in. w przypadku zmian wymogów sformułowanych przez krajowe i międzynarodowe organizacje nadrzędne i/lub instytucje państwowe, dotyczących kształcenia psychoterapeutów i wykonywania zawodu psychoterapeuty).
 7. Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii jest całościowym, czteroletnim podyplomowym szkoleniem, przygotowującym do samodzielnej pracy w charakterze psychoterapeuty.

II. Zgłoszenie, wymogi i zasady płatności

 1. Uczestnikiem Studium może być każdy, kto posiada wykształcenie wyższe i uzyskał tytuł magistra[1]. W przypadku wykształcenia innego niż psychologiczne, pedagogiczne lub psychiatryczne, niezależnie od programu Studium uczestnik jest zobowiązany uzupełnić wiedzę i zdać egzamin z psychologii klinicznej, rozwojowej czy innych, po indywidualnym ustaleniu zakresu z kierownictwem.
 2. Naukę w Studium należy rozpocząć od pierwszych zajęć podanych w programie i odbywać następne po kolei zgodnie z programem. Pracę w zespołach roboczych uczestnicy organizują sobie samodzielnie (patrz Zasady zaliczenia zespołów roboczych, p. 51-56). Terminy psychoterapii i superwizji indywidualnej uczestnicy również ustalają samodzielnie (za pośrednictwem sekretariatu lub bezpośrednio). Obie te formy szkolenia powinny się odbywać systematycznie podczas całego toku nauki w Studium (powinny być rozłożone w czasie zgodnie z wymogami programowymi poszczególnych lat).
 3. W przypadku, gdy uczestnikiem Studium chce zostać osoba, która ma już ukończony kurs certyfikacyjny Praktyk NLP (a także Mistrz Praktyk NLP) zgłasza pisemnie wniosek w sekretariacie. Po pozytywnej weryfikacji ma miejsce dołączenie do edycji w toku, oraz podanie harmonogram płatności.
 4. Aby zostać uczestnikiem Studium należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie http://nlpt.edu.pl/zapisy/ i w sekretariacie Polskiego Instytutu NLP) podając m.in. imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej, adres email, telefon kontaktowy oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Do formularza należy dołączyć kopię dokumentu poświadczającą posiadane wykształcenie wyższe oraz kopię strony indeksu potwierdzającą zaliczenie przedmiotu „psychologii klinicznej”.W momencie dokonania zgłoszenia osoba zapisywana jest na listę kandydatów.
 5. Po złożeniu wymaganych dokumentów, odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i zakwalifikowaniu się do Studium należy dokonać wpłaty za całość I roku lub pierwszej z dwóch rat za I rok Studium, co stanowi rezerwację miejsca, wpisanie na listę uczestników Studium oraz uprawnia do rozpoczęcia zajęć.
 6. Edycja Studium jest otwierana w momencie zebrania się wystarczającej grupy uczestników.
 7. Kolejne raty opłaty za Studium należy wpłacać zgodnie z harmonogramem wpłat podanymi przez organizatora Studium, przy czym pierwsza rata powinna być wpłacona nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studium. Opłata wpisowa w wysokości 1500 zł powinna zostać uiszczona po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. Opłata wpisowa jest bezzwrotna i zostaje zaliczona na poczet opłat za I rok Szkolenia.
 8. Aktualny cennik zawierający wysokości opłat znajduje się na stronach www Polskiego Instytutu NLP (www.nlp.edu.pl) oraz jest dostępny w sekretariacie.
 9. W przypadku osób, które dołączyły do Studium będąc w trakcie lub mając już wcześniej ukończony kurs Praktyka NLP w Polskim Instytucie NLP i mają uregulowane opłaty za ten kurs, przysługuje im opłata za I rok Studium pomniejszona o koszt kursu Praktyka NLP realizowanego w ramach Studium.
 10. W przypadku osób, które dołączyły do Studium będąc w trakcie lub mając już wcześniej ukończony kurs Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP i mają uregulowane opłaty za ten kurs, przysługuje im opłata za II rok Studium pomniejszona o koszt kursu Mistrza NLP realizowanego w ramach Studium.
 11. Opłaty powinny być wpłacane na konto Polskiego Instytutu NLP w mBanku, nr.: 79 1140 2017 0000 4302 0469 0584, bądź bezpośrednio w sekretariacie (Warszawa, ul. Niedzielskiego 2E lok. 12 w Warszawie).
 12. W przypadku wpłaty przelewem faktura jest wystawiana zgodnie z danymi widniejącymi na wyciągu bankowym, a w przypadku wpłaty gotówkowej, na dane podane przez osobę wpłacającą.Jeśli uczestnik chciałby otrzymać fakturę za Szkolenie powinien powiadomić o tym (telefonicznie bądź mailem) sekretariat Polskiego Instytutu NLP zaraz po dokonaniu wpłaty. W takim przypadku faktura jest przesyłana pocztą lub wręczany uczestnikowi po jego przybyciu na zajęcia.
 13. W przypadku braku płatności pierwszej raty opłaty za Studium na koncie bankowym Polskiego Instytutu NLP do dnia określonego w harmonogramie wpłat uczestnik zostaje usunięty z listy a na jego miejsce jest wpisywana osoba z listy rezerwowej.
 14. W przypadku wolnych miejsc Polski Instytut NLP dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia i opłaty później niż do dnia określonego w harmonogramie wpłat. W takim przypadku opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu następnym po zgłoszeniu.
 15. Ceny ujęte w aktualnym cenniku nie zawierają kosztów noclegu, parkingu i konsumpcji.
 16. Ceny ujęte w aktualnym cenniku obejmują materiały i pomoce szkoleniowe, wszelkie zaświadczenia i dyplomy, listy polecające (np. dotyczące stażu klinicznego) oraz serwis kawowy.
 17. W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Studium, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia się pierwszych zajęć z programu Studium, uczestnik może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty za Szkolenie, pomniejszonej o kwotę wpisową.
 18. Brak pisemnej rezygnacji lub rezygnacja później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia się pierwszych zajęć z programu Studium, daje prawo uczestnikowi szkolenia ubieganie się o zwrot 5% wpłaconej kwoty.Do 14 dni przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć z programu Studium można wyznaczyć innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym fakcie w formie pisemnej (emailem, faksem, pocztą) sekretariat Polskiego Instytutu NLP. W takim przypadku osoba wyznaczona powinna zgłosić swoje uczestnictwo w Studium zgodnie z punktem 11 niniejszego regulaminu oraz, w sprawach dotyczących płatności, postępować zgodnie z zapisami p. II niniejszego regulaminu.
 19. Polski Instytut NLP zastrzega sobie prawo do odwołania kursów, warsztatów i innych zajęć składających się na program Studium z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania zajęć i niemożności z własnej przyczyny ich realizacji w innym terminie Polski Instytut NLP zwróci uczestnikom pełną kwotę dokonanej wpłaty za uczestnictwo. W pozostałych przypadkach PINLP wystawi zaświadczenie uprawniające do udziału w innym terminie ważne przez kolejne 12 miesięcy.

III. Zasady uczestniczenia w zajęciach

 1. Uczestników Studium obowiązuje znajomość i zastosowanie się do następujących zasad uczestniczenia w zajęciach grupowych:
 2. Ze względu na ekskluzywny i zaawansowany charakter wielu części szkolenia, w przypadku opuszczenia całych zajęć lub ich części przez uczestnika Studium, zaliczenie takich zajęć jest możliwe poprzez uczestnictwo w nich w kolejnej edycji szkolenia, po uzgodnieniu z biurem Polskiego Instytutu NLP. Nie jest natomiast możliwe ich zaliczenie poprzez lektury i tym podobne formy kształcenia.
 3. Uczestników obowiązuje obecność oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich modułach kursów i innych zajęciach z programu Studium. Każdorazowo zaliczenie poszczególnych zajęć potwierdzane jest wpisem prowadzącego lub kierownictwa Studium do Karty zaliczeniowej. Obowiązkiem uczestnika Studium jest dopilnowanie wpisu zaliczającego do swojej Karty zaliczeniowej.
 4. Pierwsze moduły kursu podstawowego na poziomie Praktyka NLP zawierają znaczną liczbę elementów komunikacji i wymiany interpersonalnej, a także treningu intrapsychicznego. Na podstawie poczynionych przez osoby prowadzące obserwacji „w działaniu”, podejmowana jest decyzja o możliwości kontynuowania szkolenia lub jej braku (w uzasadnionych przypadkach). Decyzja tego rodzaju może zostać podjęta przez kierownictwo Studium także na późniejszych etapach szkolenia. W każdym takim przypadku uczestnik otrzymuje pełną informację zwrotną oraz ew. zalecenia dotyczące możliwych form dalszego rozwoju osobistego/zawodowego.
 5. Na spotkaniu informacyjnym lub podczas pierwszego modułu kursu danego roku uczestnik otrzymuje imienną Kartę zaliczeniową. Po ukończeniu danego roku Studium wypełniona Karta zaliczeniowa jest archiwizowana i przechowywana wraz z dokumentami uczestnika w sekretariacie Polskiego Instytutu NLP.
   • zajęcia mają charakter edukacyjny. Ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i metod NLP i psychoterapii.
   • ponieważ uczestnicy trenują zastosowanie prezentowanych metod na wybranych przez siebie autentycznych problemach (np. podczas demonstracji i ćwiczeń w małych grupach), może się zdarzyć, że uaktywnione zostaną u nich procesy wewnętrznych przemian, prowadzących do rozwiązania problemu. Jeśli taki „niespecyficzny” dla szkolenia efekt zaistnieje, traktujemy go jako uboczny, aczkolwiek miły skutek niezamierzony.
   • w związku z tym, uczestnicy akceptują fakt, że podczas ćwiczeń i w ogóle zajęć może nie być możliwe „domknięcie” zainicjowanego przez nie procesu zmiany. W takim przypadku uczestnik może zadbać o to domknięcie poza szkoleniem (np. w ramach indywidualnej psychoterapii).
   • podczas demonstracji, gdy prowadzący pracuje z ochotnikiem na forum grupy, pozostali uczestnicy zapewniają atmosferę wsparcia i skupienia na pracy wykonywanej przez ochotnika. Tę zasadę łatwo jest docenić, gdy samemu wykonuje się tego rodzaju pracę „na środku”.
   • do kolejnych demonstracji zgłaszają się kolejni (inni) uczestnicy zajęć – tak, by wszyscy mieli równe szanse doświadczenia pracy „na środku”. Oraz aby grupa miała możliwość obserwacji przebiegu pracy z osobami reprezentującymi maksymalnie zróżnicowane mapy świata, style myślenia i kategorie problemów.
   • uczestnicy mają prawo do zmiany tematu (problemu) pracy podczas ćwiczeń, jeśli w którymkolwiek momencie uznają, że jest on zbyt obszerny czy głęboki. Osoba prowadząca ćwiczenie ma obowiązek uszanować tę decyzję.
   • do ćwiczeń w grupach wybierane są małe i proste problemy. Celem ćwiczenia jest nauczenie się metody, a nie terapia (ta zasada nie dotyczy treningu terapeutycznego i superwizji).
   • za właściwe gospodarowanie czasem podczas ćwiczenia jest odpowiedzialna osoba „B” (prowadzący).
   • podczas ćwiczeń w małych grupach prowadzący mogą korzystać ze wsparcia wykładowcy. Osoba B lub C (obserwator) powinna w takim przypadku zasygnalizować wykładowcy taką potrzebę. Jeśli odbywają się one w innych pomieszczeniach niż sala szkoleniowa – drzwi do tych pomieszczeń pozostają otwarte, co ułatwia prowadzącym udzielanie informacji zwrotnej “na żywo. Członkowie grup, które skończyły ćwiczenie wcześniej, zachowują się w sposób dyskretny i z poszanowaniem pracy pozostałych grup.
   • jeśli w szkoleniu uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innych związkach rodzinnych, biorą one udział w różnych grupach ćwiczących. Ta sama zasada dotyczy osób będących w relacjach służbowych oraz bliskich przyjaźniach. Ponadto, podczas kolejnych ćwiczeń w podgrupach, uczestnicy dobierają się z innymi osobami, niż podczas poprzedniego ćwiczenia. Ta zasada umożliwia ćwiczenia z osobami o zróżnicowanych mapach świata, stylach komunikacji itp., co jest jednym z zadań szkolenia.
   • wszelkie sprawy dotyczące procesu i dynamiki grupy szkoleniowej oraz relacji między jej uczestnikami wynikających z tego procesu i dynamiki, omawiane są na forum całej grupy.
   • wszystkich (tzn. uczestników i prowadzących) obowiązuje zasada dyskrecji. Oznacza to, że osobiste przeżycia i treści ujawniane przez uczestników podczas zajęć, pozostają tajemnicą grupy, a przekazywanie osobom postronnym informacji nt. przebiegu szkolenia dokonywane jest w sposób chroniący wszelkie dane osobowe.
   • podczas zajęć telefony komórkowe są wyłączone.
 6.  W przypadku rozpoznania podczas I lub II roku Studium istniejącej u uczestnika potrzeby psychoterapii indywidualnej lub formy wsparcia innej, aniżeli szkolenia, trener prowadzący lub przedstawiciel kierownictwa Polskiego Instytutu NLP ma obowiązek poinformować o tym uczestnika i ew. wskazać konkretne możliwości realizacji tego celu. Równocześnie może to oznaczać dla uczestnika zakończenie bądź przerwanie na pewien  czas  szkolenia na tym etapie.

IV. Zasady zaliczeń i przyznawania certyfikatu Psychoterapeuty NLPt

Zasady zaliczenia i przyznawania certyfikatu kursów certyfikacyjnych Praktyk NLP i Mistrz Praktyk NLP

 1. Ponieważ program I roku Studium NLPt obejmuje m.in. zakres kursu Praktyka NLP, uczestnicy zaliczający tę część szkolenia uzyskują Certyfikat Praktyka NLP. Z kolei II rok Studium obejmuje m.in. program Mistrza Praktyka NLP, co umożliwia uczestnikom uzyskanie Certyfikatu poświadczającego uzyskanie tego stopnia szkolenia. Certyfikaty kursów wydawane są przez Polski Instytut NLP i nadają międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania metod NLP w pracy zawodowej i posługiwania się tytułami Certyfikowany Praktyk NLP (Practitioner of NLP) lub Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Master Practitioner of NLP) w pracy zawodowej ich posiadacza. Nie są natomiast odpowiednikiem certyfikatu psychoterapeuty.
 2. Certyfikat kursu otrzymują osoby, które mają zaliczone obecności, aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach i przeszły pomyślnie proces teoretycznej i praktycznej ewaluacji w końcowej fazie szkolenia. W przypadku kursu Mistrz Praktyk NLP dodatkowym wymogiem jest napisanie pracy zaliczeniowej i pozytywna ocena tej pracy przez kierownictwo Studium.
 3. W uzasadnionych przypadkach kierownictwo może zwrócić się do uczestnika z prośbą o spełnienie dodatkowych warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu (zadania domowe, wykonanie dodatkowych ćwiczeń itp.).

 Obecności

 1. Ze względu na praktyczny, warsztatowy charakter kursów, obecność na nich jest obowiązkowa. Nie ma możliwości zaliczenia obecności w innej formie, np. testu teoretycznego, dodatkowych lektur itp.
 2. Obecności potwierdzane są przez uczestnika poprzez złożenie podpisu na liście obecności, będącej w posiadaniu trenera prowadzącego. Obowiązkiem każdego uczestnika jest dopilnowanie zaznaczenia swojej obecności na liście w danym dniu, za dany dzień szkoleniowy oraz dopilnowanie wpisu prowadzącego do swojej imiennej Karty zaliczeniowej.
 3. W przypadku stwierdzenia przez trenera prowadzącego znaczącego spóźnienia uczestnika lub opuszczenia przez niego zajęć przed końcem, zaznacza on na liście obecności zaliczenie połowy dnia szkoleniowego.
 4. Dopuszcza się łączną nieobecność na 3 dniach w ciągu roku.
 5. W przypadku nieobecności na dwóch dniach tego samego modułu lub powyżej 3 dni w całym kursie uczestnik jest zobowiązany odrobić te dni w kolejnych edycjach danego kursu, zgłaszając ten fakt do biura na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia się zajęć.
 6. W przypadku konieczności odrobienia nieobecności na zajęciach należy przesłać drogą mailową podanie do sekretariatu Polskiego Instytutu NLP z prośbą o możliwość odrobienia zajęć w danej edycji i w danym terminie. Miejsca dla osób odrabiających są ograniczone. Liczy się kolejność składania podań.
 7. Odrobienie nieobecności przez uczestnika musi nastąpić w ciągu 48 miesięcy od wystąpienia nieobecności. Po przekroczeniu tego terminu w celu otrzymania certyfikatu uczestnik powinien zacząć kurs od początku.

Ewaluacja

 1. Do końcowej ewaluacji (ostatni moduł kursu Praktyk oraz Mistrz NLP) mogą przystąpić osoby, które mają do odrobienia nie więcej niż jeden cały moduł kursu lub nie więcej niż 3 dni nieobecności w całym kursie.
 2. Proces ewaluacji jest procedurą oceny poziomu wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników. Polega na rozpoznaniu struktury problemu, doborze i wykonaniu interwencji. Ponadto zapewnia on uczestnikom uzyskanie informacji zwrotnych zarówno od trenera prowadzącego ewaluację, jak i współćwiczących z daną osobą uczestników.
 3. Proces rozpoznawania struktury problemu oraz wybór interwencji są opisywane przez uczestników kursu na tzw. arkuszach ewaluacyjnych. Arkusze gromadzone są i przechowywane w archiwum Polskiego Instytutu NLP.

Praca zaliczeniowa kursu Mistrz Praktyk NLP

 1. Praca zaliczeniowa kursu Mistrz Praktyk NLP ma na celu zaprezentowanie przez uczestnika konkretnego zastosowania w praktyce poznanych modeli i metod.
 2. Pracę zaliczeniową kursu Mistrz Praktyk NLP należy złożyć w formie pisemnej (w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej), w sekretariacie Polskiego Instytutu NLP, najpóźniej w ciągu roku od momentu zakończenia kursu mistrzowskiego.

Zasady zaliczenia warsztatów specjalistycznych, seminariów, superwizji grupowej i treningu terapeutycznego grupowego

 1. Ze względu na praktyczny charakter zajęć, obecność i aktywne uczestnictwo na nich są obowiązkowe. Nie ma możliwości zaliczenia obecności w innej formie, np. testu teoretycznego, dodatkowych lektur itp.
 2. Obecności potwierdzane są przez uczestnika poprzez złożenie podpisu na liście obecności, będącej w posiadaniu trenera/psychoterapeuty/superwizora prowadzącego. Obowiązkiem każdego uczestnika jest dopilnowanie zaznaczenia swojej obecności na liście w danym dniu, za dany dzień szkoleniowy oraz dopilnowanie wpisu prowadzącego do swojej imiennej Karty zaliczeniowej.
 3. Prowadzący ma prawo wprowadzić dodatkową formę zaliczenia (test, ćwiczenie, zadanie, praca pisemna, itp.) prowadzonych przez siebie zajęć.
 4. Możliwe są także inne formy zaliczeń, jak kolokwia, testy itp., weryfikujące wiedzę teoretyczną uczestników, dotyczącą wybranych działów tematycznych składających się na program Studium. W takich przypadkach uczestnicy są powiadamiani o terminach, zakresie zagadnień oraz szczegółach organizacyjnych tego rodzaju zaliczeń z odpowiednim wyprzedzeniem (nie mniejszym, niż 3 miesiące).
 5. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik może zwrócić się z wnioskiem do kierownictwa Studium o uwzględnienie zaliczenia warsztatu czy innych zajęć grupowych z programu Studium,  zrealizowanych w innym ośrodku lub szkole, oraz przedstawić tym celu stosowne zaświadczenia oraz dostarczyć ich kopie do biura PINLP. Po porównaniu programu i poziomu merytorycznego kierownictwo może rozpatrzyć taki wniosek pozytywnie. W takim przypadku uczestnik jest zwolniony z obecności na danych zajęciach, nie ma to jednak wpływu na wysokość opłaty za Studium.

Zasady zaliczenia zespołów roboczych

 1. Zespoły robocze są tworzone spośród uczestników Studium przez nich samych. Uczestnikiem zespołu roboczego, szczególnie na I i II roku Studium może być również osoba będąca uczestnikiem kursu Praktyk NLP lub Mistrz Praktyk NLP Polskiego Instytutu NLP a nie będąca uczestnikiem Studium.
 2. Optymalna i zarazem minimalna liczebność takiego zespołu to 3 osoby.
 3. Podstawowe zadania pracy zespołów roboczych to powtórzenie materiału przerobionego podczas zajęć (Praktyka NLP, Mistrza Praktyka NLP, warsztatów specjalistycznych, superwizji, itd.), ćwiczenie poznanych na tych zajęciach metod, dzielenie się swoimi doświadczeniami, udzielanie sobie informacji zwrotnych.
 4. Praca w zespołach roboczych zaliczana jest na podstawie sprawozdań (bądź ich kopii) składanych w komplecie na koniec każdego roku, w biurze Polskiego Instytutu NLP, indywidualnie przez każdego uczestnika wraz z jego Kartą zaliczeniową. Dokładne wytyczne dotyczące treści i formy sprawozdań uczestnik otrzymuje wraz z programem Studium na spotkaniu informacyjnym lub w ciągu pierwszego modułu kursu Praktyk NLP.
 5. Sprawozdania są sprawdzane i kwalifikowane przez kierownictwo Studium. Przedstawiciel kierownictwa dokonuje wpisu zaliczeniowego w Karcie zaliczeniowej danego uczestnika Studium.
 6. W przypadku stwierdzenia braków bądź nieścisłości w sprawozdaniu przedstawiciel kierownictwa Studium może zwrócić się do uczestnika Studium o uzupełnienie braków lub wyjaśnienia nieścisłości.


Zasady zaliczenia psychoterapii indywidualnej i superwizji indywidualnej

 1. Na psychoterapię i superwizję uczestnik Studium umawia się samodzielnie, w terminach ustalonych z psychoterapeutą lub superwizorem, bezpośrednio lub poprzez biuro Polskiego Instytutu NLP.
 2. Psychoterapia powinna odbywać się w podejściu NLPt, w Polskim Instytucie NLP. W indywidualnych przypadkach, jeżeli nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych, po złożeniu pisemnego wniosku i zaakceptowaniu go przez kierownictwo Studium NLPt, psychoterapia może odbyć się poza Instytutem.
 3. Superwizja powinna odbywać się w Polskim Instytucie NLP, jako ośrodku akredytowanym przez EA NLPt. Superwizor powinien pracować w podejściu NLPt. W indywidualnych przypadkach, jeżeli nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych, po złożeniu pisemnego wniosku i zaakceptowaniu go przez kierownictwo Studium NLPt, superwizja indywidualna może odbyć się poza Instytutem.
 4. Dla danego uczestnika Studium superwizor nie może być jednocześnie jego psychoterapeutą a psychoterapeuta superwizorem.
 5. Psychoterapię i superwizję zalicza wpis do indywidualnej Karty zaliczeniowej, dokonany przez psychoterapeutę lub superwizora, bezpośrednio po spotkaniu. Niezależnie od tego, na zakończenie całego procesu psychoterapii lub superwizji, prowadzący wystawia zaświadczenie o tym, zawierające okres, w jakim odbywały się spotkania oraz łączną liczbę godzin. Uczestnik dostarcza ten dokument do biura PINLP[2].

Zasady zaliczenia stażu klinicznego

 1. Staż kliniczny powinien odbywać się pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce realizującej diagnozę kliniczną i oddziaływania terapeutyczne osób ze zróżnicowanymi zaburzeniami psychicznymi, poddawanej stałej superwizji w ośrodku stażowym.
 2. Uczestnicy we własnym zakresie znajdują placówki, w których odbywają staż kliniczny. W przypadku wątpliwości, czy dany ośrodek spełnia kryteria odbywania stażu, uczestnicy mają możliwość skonsultowania się z przedstawicielem kierownictwa Studium.
 3. PINLP wystawia uczestnikowi zaświadczenie o jego szkoleniu w ramach Studium NLPt wraz z prośbą o przyjęcie go na staż kliniczny, będący warunkiem koniecznym do starania się o Certyfikat Psychoterapeuty NLPt.
 4. Zaliczenie przez PINLP stażu uczestnika dokonuje się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ośrodek, w którym został on zrealizowany. Imienne zaświadczenie powinno zawierać również informacje o okresie odbywania stażu, jego charakterze (co wchodziło w zakres obowiązków/pracy uczestnika jako stażysty) oraz ilości godzin. Zaświadczenia te są weryfikowane przez przedstawiciela kierownictwa Studium.

Praca dyplomowa i egzamin końcowy

 1. Warunkiem ukończenia Studium jest:
   • zaliczenie wszystkich zajęć grupowych i indywidualnych z programu Studium NLPt, w tym kursów certyfikacyjnych, psychoterapii i superwizji, pracy w grupach roboczych, itd.,
   • odbycie stażu klinicznego – 400 godz. i dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt,
   • przygotowanie pisemnie dwóch różnych studiów przypadków (praca dyplomowa) oraz omówienie ich na indywidualnej konsultacji – w ramach superwizji indywidualnej,
   • w przypadku osób, które nie posiadały w programie swoich studiów magisterskich zaliczenia egzaminu z psychologii klinicznej i rozwojowej, dodatkowym warunkiem jest zaliczenie egzaminu uzupełniającego (na podstawie podanych zagadnień i listy lektur) w Polskim Instytucie NLP lub poza nim,
   • Uregulowanie wszystkich opłat według cennika dotyczącego uczestnictwa w Studium NLPt.
 1. Analiza dwóch zróżnicowanych studiów przypadków stanowi pracę dyplomową i jest przedmiotem końcowego egzaminu komisyjnego, realizowanego w Polskim Stowarzyszeniu NLPt. Są to przypadki poddane superwizji w ramach wymaganej w Studium liczby godzin. Superwizja powinna być realizowana przez co najmniej dwóch uprawnionych superwizorów. Osoby superwizujące przypadki omawiane w pracy dyplomowej automatycznie stają się jej recenzentami. Na podstawie przeprowadzonej superwizji oraz recenzji pracy dyplomowej, superwizorzy wystawiają rekomendację dla uczestnika, poświadczającą jego gotowość do przystąpienia do egzaminu końcowego w Polskim Stowarzyszeniu NLPt. Rekomendacja jest ważna 30 dni. Po upływie tego terminu, jeśli uczestnik nie przystąpił jeszcze do egzaminu komisyjnego, istnieje potrzeba kontaktu ze swoimi superwizorami w celu zaktualizowania rekomendacji.
 2. Egzamin końcowy w Polskim Instytucie NLP ma charakter wewnętrzny. Komisja egzaminacyjna jest powoływana spośród kadry dydaktycznej PINLP (możliwa jest w niej również obecność wykwalifikowanych psychoterapeutów spoza Instytutu). W wyniku jego zaliczenia uczestnik otrzymuje Dyplom Ukończenia Studium NLPt, poświadczający zakończenie programu szkolenia przygotowującego do certyfikacji. Równocześnie egzamin ten jest praktycznym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Stowarzyszeniu NLPt.
 3. Egzamin  w Polskim Stowarzyszeniu NLPt ma charakter egzaminu zewnętrznego.  Członkami komisji egzaminacyjnej są osoby nie uczestniczące w zajęciach szkoleniowych i nie mające w ich ramach kontaktu z osobą egzaminowaną. Szczegółowe informacje na temat procedury certyfikacyjnej w Polskim Stowarzyszeniu NLPt znajdują się na stronie: http://psnlpt.org.pl, w zakładce “certyfikaty i akredytacje”.

Certyfikat Psychoterapeuty NLPt

 1. Certyfikat Psychoterapeuty NLPt wydany przez Polskie Stowarzyszenie NLPt potwierdza kompetencje zawodowe psychoterapeuty jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Stanowi też podstawę do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP), a także o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
 2. Certyfikat Psychoterapeuty NLPt wydany przez Polskie Stowarzyszenie NLPt jest honorowany przez wszystkie organizacje członkowskie EA NLPt, działające obecnie w 17 krajach Europy, jak również przez wszystkie organizacje członkowskie EAP.

V. Reguły końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Studium NLPt (www.nlpt.edu.pl).
 2. Kierownictwo Polskiego Instytutu NLP ma prawo zmiany całości lub części niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Studium NLPt (www.nlpt.edu.pl).
 3. Wszelkie wnioski, w formie pisemnej, należy adresować do kierownictwa Polskiego Instytutu NLP i składać za pośrednictwem sekretariatu. Tam też prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu.

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.