O Studium NLPt

Studium NLPt (Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii)

Studium NLPt (Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii) jest całościowym, czteroletnim szkoleniem podyplomowym, zgodnym z wymogami ilościowymi i merytorycznymi:

  1. Polskiego Stowarzyszenia NLPt (PS NLPt)
  2. Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt)
  3. Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP), co oznacza, że absolwenci Studium po uzyskaniu Certyfikatu NLPt wydawanego przez PS NLPt będą mogli automatycznie aplikować do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy – ECP).
  4. Polskiej Rady Psychoterapii, która opracowała minimalny ramowy program szkoleń dla psychoterapeutów.

Studium NLPt uczy jak stosować modele i metody NLP w kontekście pracy z pacjentami. Oprócz własnej terminologii, zapoznaje również z powszechnie stosowanymi pojęciami i metodami diagnostycznymi, co ułatwia absolwentom komunikację z przedstawicielami innych systemów terapii, z psychologami klinicznymi i psychiatrami.

Absolwenci Studium uzyskują przygotowanie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii krótko- i długoterminowej zorientowanej na rozwiązania, z poszanowaniem tzw. ekologii zmiany (uwarunkowań systemowych klienta, jego wartości itp.). Zapoznają się z licznymi metodami przeprowadzania interwencji terapeutycznych, dzięki którym NLP zostało uznane za rewolucyjne podejście już w latach 70., a które następnie zostały rozwinięte i wzbogacone w ramach NLPt. Uczestnicy Studium uczą się równocześnie rozumienia procesu psychoterapeutycznego, gdyż psychoterapia to metoda, w której podstawowym środkiem leczenia jest relacja między psychoterapeutą a pacjentem. Otrzymują również niezbędną praktyczną wiedzę nt. etyki zawodowej i granic pomocy terapeutycznej.

Integralnym elementem szkolenia jest również uczenie się poprzez doświadczenie własne, głównie w postaci swojej psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także superwizja i staże kliniczne.

 Tak rozumiane szkolenie wymaga od uczestników wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania w proces edukacji, jak też rozwoju osobistego. Tylko one umożliwiają uzyskanie Certyfikatu NLPt wydawanego przez PS NLPt. Studium jest przeznaczone dla takich właśnie osób.

Do kogo jest adresowane Studium NLPt?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie psychologiczne lub psychiatryczne, a także pedagogiczne, socjologiczne, resocjalizacyjne itp. W przypadku wykształcenia innego niż psychologiczne lub psychiatryczne, potrzebne będzie, po indywidualnym ustaleniu z kierownictwem programu, uzupełnienie wiedzy z zakresu np. psychologii klinicznej, rozwojowej czy innych oraz zdanie z nich egzaminu,

Wymagane dokumenty

Osoby chcące być uczestnikami czteroletniego Studium NLPt organizowanego przez Polski Instytut NLP muszą złożyć w sekretariacie Instytutu następujące dokumenty:

  • Dyplom ukończenia studiów (kopia);
  • Lista ukończonych kursów w PI NLP;
  • Lista ukończonych kursów w innych ośrodkach (ilość godzin, kopie zaświadczeń);
  • Informacja o ilości własnej terapii oraz superwizji (jeśli była).

Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie PINLP .