Certyfikat NLPt

Certyfikat NLPt jest wydawany przez Polskie Stowarzyszenie NLPt (PS NLPt) po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez to Stowarzyszenie. Jest honorowany na terenie Polski oraz UE.

Co daje Certyfikat NLPt?

Certyfikat NLPt wydawany przez PS NLPt, uzyskany po zakończeniu czteroletniego szkolenia i pomyślnym dopełnieniu końcowej ewaluacji oraz pozostałych wymagań (patrz niżej), jest honorowany zarówno przez European Association for NLPt (EANLPt), jak i przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Certyfikat NLPt wydany przez PSNLPt uprawnia do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy – ECP) wydawany przez EAP.

Wymagania do ukończenia Studium NLPt
 1. Zaliczenie pełnego szkolenia w ramach Studium NLPt (wszystkie zajęcia warsztatowe i seminaryjne, zaliczenia teoretyczne i praktyczne).
 2. Własna psychoterapia indywidualna w nurcie NLPt (z certyfikowanymi psychoterapeutami NLPt).
 3. Własna psychoterapia grupowa/trening terapeutyczny.
 4. Superwizja indywidualna oraz grupowa (wymogi dotyczące indywidualnej superwizji szkoleniowej patrz – http://psnlpt.org.pl/certyfikaty-i-akredytacje-2/certyfikat-superwizora-neuro-lingwistycznej-psychoterapii/).
 5. Staż kliniczny – min. 400 godz. powinien odbywać się w placówkach ochrony zdrowia lub ośrodkach psychoterapeutycznych, w których stażysta ma możliwość kontaktu z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie, w tym cierpiącymi na głębsze zaburzenia (psychozy, ciężkie przypadki depresji itp.) oraz współpracy z lekarzami psychiatrami.
 6. Praktyka psychoterapeutyczna – przeprowadzenie superwizowanych sesji psychoterapii w liczbie co najmniej 200 godzin.
 7. Pisemna praca dyplomowa – dwa zróżnicowane studia przypadków, z których
  co najmniej jeden powinien opisywać proces terapii długoterminowej, zakwalifikowany przez kierownictwo Studium.
 8. Komisyjny egzamin wewnętrzny w Polskim Instytucie NLP (na podstawie wcześniej zakwalifikowanej pracy dyplomowej).
 9. Uzyskanie Dyplomu Ukończenia Studium NLPt, wydanego przez Polski Instytut NLP.
Wymagania do uzyskania Certyfikatu NLPt w Polskim Stowarzyszeniu NLPt:
 1. Cały proces certyfikacji dokonuje się w Polskim Stowarzyszeniu NLPt.
 2. Jego warunki są szczegółowo opisane na stronie PSNLPt.
 3. Egzamin komisyjny (zewnętrzny) w PSNLPt odbywa się w oparciu o zakwalifikowaną pracę dyplomową. Ponadto zgodnie z wymogami European Association for NLPt, do uzyskania Certyfikatu kandydat potrzebuje przeprowadzić min. 600 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej (nie dotyczy osób, które są już zatrudnione jako psychoterapeuci, których udokumentowany staż pracy w tym zawodzie obejmuje min. 600 godz. i których praca podlega udokumentowanej superwizji – np. w ramach zebrań klinicznych zespołu terapeutycznego ośrodka, w którym kandydat jest zatrudniony).
Kodeks etyczny

Jako psychoterapeuta NLPt zobowiązuję się:

 1. Wspierać zdrowie i dobrostan moich klientów oraz zawsze przedkładać ich interesy i dobro publiczne ponad moje własne.
 2. Wykorzystywać metody i wiedzę na temat wywierania wpływu jedynie dla dobra klienta, do rozwiązywania jego problemów oraz realizacji jego celów.
 3. Dbać o ekologię zmiany terapeutycznej, tzn. o to, aby dalsze efekty tej zmiany miały charakter jednoznacznie pozytywny.
 4. Oznacza to zgodność samej zmiany, a także jej efektów zarówno z systemem wartości pacjenta, jego indywidualnością jak też z charakterem jego relacji międzyludzkich.
 5. W pełni respektować integralność osób, którym pomagam oraz zachować obiektywizm w moich relacjach z klientami (m.in. z pomocą superwizji). Zachować neutralność światopoglądową w pracy terapeutycznej – w pełni szanować poglądy polityczne, filozoficzne i religijne pacjenta, powstrzymując się od jakichkolwiek ingerencji typu „za” lub „przeciw” w stosunku do treści tych poglądów. Jeśli jest to potrzebne, pomagać klientowi pełniej zrozumieć wpływ, jaki własne poglądy tego rodzaju wywierają na wybory życiowe, decyzje i sposób działania oraz uczyć większej samokontroli w tym zakresie. Wszelkich ewentualnych zmian w tym obszarze pacjent dokonuje jednak samodzielnie.
 6. Oferować tylko tego rodzaju pomoc, w zakresie której zostałem wyszkolony oraz na jaką pozwala mi moje doświadczenie zawodowe. Rozwijać moje techniczne umiejętności w celu stałego podnoszenia standardów prowadzonej przeze mnie praktyki. Udoskonalać i wzbogacać moją wiedzę i umiejętności poprzez nieustanną edukację.
 7. Szanować fizyczne granice klienta i tworzyć bezpieczne, pełne zaufania środowisko dla jego terapii.
 8. Być odpowiedzialnym za swój stan psychofizyczny w kontakcie z pacjentem. Jest to również związane z podejmowaniem pracy terapeutycznej w stanie świadomości wolnym od wpływu środków, które ją zniekształcają (alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne itp.). Dbać o swoją psychofizyczną kondycję tak, aby radzić sobie konstruktywnie ze stresem jaki przynoszą sytuacje terapeutyczne oraz aby utrzymywać wysoką jakość swojej pracy.
 9. Bronić mojej profesji oraz reprezentujących jej kolegów przed niesłuszną krytyką, a także udostepniać opinii publicznej wiedzę i informacje wyjaśniające nieporozumienia lub wątpliwości.
 10. Działać w sposób zgodny z dobrym imieniem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii i w zgodzie z jego kodeksem etycznym.

Absolwenci SNLPt, jak i osoby będące w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego mają możliwość wstąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii

Certyfikowani Psychoterapeuci PS NLPt